автори на селектираните проекти за изложбата


изложбата е част от Sofia Design Week на 18-ти юни на улица ШишманАвтор: Бойко Тасков, Мария Македонска

Организация: Публисис България
Държава: България

Автор: Борис Бонев
Държава: България

Автор: Vitor Batalha
Държава: Португалия

Автор: Вълкан Вълканов
Държава: България

Автор: Делян Прагов
Държава: Холандия

Автор: Jens Mueller
Организация: mueller,weiland
Държава: Германия

Автор: Марина Шидерова
Държава: България

Автор: Маргарит Ралев
Организация: Ралев.Ком ЕООД
Държава: България

Автор: Marco Balesteros
Държава: Португалия

Автор: Мирослава Пъдевска, Михаил Никифоров

Организация: Поле-център за дизайн, архитектура, изкуство и нова медия"
Държава: България

Автор: Petr Pscolka
Организация: büro uebele
Държава: Германия

Автор: Самуил Лефтеров
Държава: България

Автор: Стойчо Чакаров
Държава: България

Автор: Филип Попов
Държава: България
 • authors of
  the selected projects for
  the exhibition


  the exhibition will be part of Sofia Design Week on 18th of June on Shishman str.  Author: Boyko Taskov, Maria Makedonska
  Organisation: Publicis Bulgaria
  Country: Bulgaria

  Author: Boris Bonev

  Country: Bulgaria

  Author: Delyan Pragov
  Country: Netherlands

  Author: Jens Mueller
  Organisation: mueller,weiland
  Country: Germany

  Author: Marina Shiderova
  Country: Bulgaria

  Author: Marco Balesteros
  Country: Portugal

  Author: Margarit Ralev
  Organisation: Ралев.Ком ЕООД
  Country: Bulgaria

  Author: Miroslava Padevska, Mihail Nikiforov
  Organisation: Designfield for design, architecture, art and new media
  Country: Bulgaria

  Author: Petr Pscolka
  Organisation: büro uebele
  Country: Germany

  Author: Samuil Lefterov
  Country: Bulgaria

  Author: Stoycho Chakarov
  Country: Bulgaria

  Author: Philip Popoff
  Country: Bulgaria

  Author: Valkan Valkanov
  Country: Bulgaria

  Author: Vitor Batalha
  Country: Portugal